Maj to dla nas zdecydowanie miesiąc LONGa. Długa płytka ma właśnie swoje 5 minut. To bardzo dobry wybór i doskonała alternatywa dla klasycznego formatu. Dokładnie te same właściwości, co Stara Cegła. Produkcja oparta na manufakturze. To możliwość uzyskania ciekawych efektów wizualnych i dekoracyjnych, zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na elewacjach zewnętrznych.

LONG
~ 4 x 60 x 1,7cm

JAK ZDOBYĆ RABAT?

  • Bądź szybki…
  • Napisz w komentarzu, że to właśnie Ty chcesz LONGA
  • Pierwsze 5 osób zdobywa rabat -20% na LONGA

Uwaga: Rabat przyznany jest przy zrealizowanym zleceniu zakupu w dniach 25-31.05.2020r oraz wyrażeniu zgody na przeprowadzenie sesji zdjęciowej/video z prac montażowych oraz sesji finalnego efektu montażu płytki LONG w remontowanym wnętrzu bądź na elewacji budynku.
Dla pozostałych osób biorących udział w konkursie mamy rabat -10% na LONGA.

Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

REGULAMIN KONKURSU „LONG – Mega Rabat -20%”

§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „LONG – Mega Rabat -20%” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowanie reklamacyjne (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest MILKE Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Pęclinie (05-462) przy ul. Gościniec 2, NIP: 5322077502 (w dalszej części Organizator).
3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu: na stronie internetowej Organizatora www.milke.se oraz w mediach społecznościowych Organizatora:
a) Facebooku MILKE pod adresem:  https://www.facebook.com/milkegroup/
b) Instagramie MILKE pod adresem: https://www.instagram.com/milke.se/
4. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.milke.se

§2. Czas trwania konkursu
1. Konkurs obejmuje okres: od 25 maja 2020r. do 31 maja 2020r. do godz. 23:59.

§3. Przedmiot konkursu oraz warunki wzięcia udziału w konkursie
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”).
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy MILKE Inwestycje Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo oraz jego zstępni, wstępni).
4. Przedmiotem konkursu jest napisanie komentarza pod postem konkursowym na Facebooku MILKE: „że to właśnie Ty chcesz LONGA”
5. Pierwsze 5 osób, które prawidłowo skomentują post konkursowy otrzymuje nagrodę-rabat na zakup cegły LONG MILKE w wysokości -20% od ceny regularnej 199PLN/m2.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest ponadto: dokonanie płatności za zakup płytki ceglanej LONG w okresie 25-31.05.2020r. oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie sesji zdjęciowej/video z prac montażowych oraz sesji finalnego efektu montażu płytki LONG w remontowanym wnętrzu bądź na elewacji budynku.
7. Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymują nagrodę pocieszenia w postaci rabatu na zakup cegły LONG MILKE w wysokości -10% od ceny regularnej 199PLN/m2 (w dniach 25-31.05.2020r.)
8. Każdy Uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko raz.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych zdjęć/materiałów video w materiałach marketingowych, określonych w §8.
10. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są w przypadku otrzymania nagrody- udostępnienie danych niezbędnych do jej wydania.
11. Warunkiem udziału w konkursie jest: działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni:
– dbać by konkusu nie zawierał treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nie naruszał praw osób trzecich, jak również nie przedstawiał lub nie opisywał sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
– działać osobiście, a nie przez osoby trzecie lub wykorzystując różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta na portalu Facebook do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
– nie podejmować działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić tym osobom przewagę nad innymi Uczestnikami.
12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
13. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.

§4. Komisja Konkursowa
1. Nad przebiegiem Konkursu, będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
– weryfikacja, czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,
– wyłonienie zwycięzców Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,
– zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
– właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,
– udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
– podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na profilu https://www.facebook.com/milkegroup/ oraz na stronie www.milke.se. Dodatkowo Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
4. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w Konkursie.
5. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne.
6. Jury ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.

§5. Nagrody
1. W konkursie przewidziano pięć nagród głównych w formie -20% rabatu na zakup cegły LONG, przy czym -20% rabatu od ceny regularnej 199PLN/m2.
2. W konkursie przewidziano także nagrody pocieszenia w formie -10% rabatu na zakup cegły LONG, przy czym -10% rabatu od ceny regularnej 199PLN/m2.
3. Nagrody, o których mowa powyżej, zostaną przyznane w momencie zakupu cegły LONG w dniach 25-31.05.2020r. oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie sesji zdjęciowej/video z prac montażowych oraz sesji finalnego efektu montażu płytki LONG w remontowanym wnętrzu bądź na elewacji budynku.
4. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody na inną Nagrodę.
5. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.

§6. Prawa do zdjęć i materiałów video
1. Organizator Konkursu nabywa nieodpłatnie od każdego Uczestnika Konkursu nieodwołalne, nieograniczone w czasie i na terytorium prawo do korzystania z wykonanych zdjęć/materiałów video, tak w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, na następujących polach eksploatacji:
a) wszelkie utrwalanie w dowolnie wybranej przez MILKE formie i w dowolny sposób,
b) wykorzystywanie w każdej formie i na wszelkie potrzeby, w tym związane z reklamą, promocją, sprzedażą towarów i produktów, itp., w tym na nośnikach reklamy, materiałach reklamowych, gazetach, czasopismach, w mediach, na opakowaniach, katalogach, ulotkach, plakatach, banerach, bilbordach itd.,
c) zwielokrotnianie i publiczne rozpowszechnianie, także w sieci Internet, w tym na każdym nośniku, w formie papierowej, jak i audiowizualnej.
d) zawarcie umowy praw do prac następować będzie z mocy niniejszego zapisu z momentem zgłoszenia do konkursu.

§7. Dane osobowe
1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców tylko na potrzeby wysyłki nagród. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska. Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora – nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.
2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: MILKE Inwestycje Sp. z o.o., ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin, z dopiskiem: Konkurs.

§8. Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać listem na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs.
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny) oraz powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia zakończenia z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
5. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
7. Skomentowanie posta konkursowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem i przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
8. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z uczestnictwem Uczestników w konkursie, w tym za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszenia podstawowych zasad Konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie praw do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez podania przyczyny.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych materiałów w całości lub we fragmentach po rozstrzygnięciu Konkursu.
12. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.