Mamy dla Was coś wyjątkowego!
Konkurs MILKE & BIESZCZADZKA STODOŁA

Do wygrania pobyt w nowoczesnej stodole, w samym środku jesiennych Bieszczad. Dwie noce – dla 2 osób.

Co trzeba zrobić?

Dokonaj zakupu produktów firmy MILKE w sklepie internetowym www.milke.se, w miesiącu sierpień 2020 oraz napisz komentarz pod postem konkursowym na Fanpage MILKE odpowiadający na pytanie:
„Dlaczego warto wspierać polskie i lokalne firmy?”

 • Wśród prawidłowych zgłoszeń Komisja Konkursowa dokonana wyboru jednej, najciekawszej odpowiedzi na konkursowe pytanie. Najwyżej cenione będą odpowiedzi, w których autorzy wykażą się interesującym podejściem do zadanego tematu.
 • Nagrodą w konkursie jest pobyt w górach, w przepięknej Bieszczadzkiej Stodole. 
 • Ponadto: nielimitowany dostęp do podgrzewanego jacuzzi, możliwość korzystania z grilla, pieca do pizzy i stylowej kaflowej kuchni. 
 • Voucher do wykorzystania w terminie od 01-30.11.2020 r.
 • Konkurs trwa od początku sierpnia do 31.08.2020.
 • Wyniki ogłosimy 01.09.2020.

IDEA KONKURSU

Nasz Konkurs powstał z połączenia sił dwóch polskich firm – znaków. MILKE i Bieszczadzkiej Stodoły. Poznaliśmy się przy okazji normalnych zakupów Starej Cegły w sklepie MILKE. Pani Magda ze Stodoły urządzała wówczas swój loft w Ustrzykach. Rozmawiało się nam jakbyśmy się znali od lat. My ze swojej strony doradzaliśmy w wyborze cegieł, ich montażu i pielęgnacji, a Pani Magda szykowała piękny apartament dla gości. Gdy całość była już gotowa – kontakt pozostał. Spotkaliśmy się na targach Warsaw Build 2019 (Warsaw Home) i to wówczas pierwszy raz usłyszeliśmy o nowym pomyśle – budujemy Stodołę w Bieszczadach, lato 2020. Nie mogło być inaczej – znów połączyła nas Stara Cegła MILKE.
To, co nas urzeka w Bieszczadzkiej Stodole to siła i determinacja właścicieli. Całość stworzyli korzystając jedynie z własnego pomysłu i rąk. Rodzinnie i z pasją. Wyszło piękne i klimatyczne miejsce.
Idealna baza na wypad w góry.

I teraz dochodzimy do sedna… 

Pojawił się koronawirus i pojawiła się nasza inicjatywa #wybierampolskiewybieramlokalne.
Trwa ona od marca br. i trwa ona do teraz. Konkurs „MILKE & Bieszczadzka Stodoła” jest jej kontynuacją. 

Głównym celem inicjatywy są hasła:

 • Postaw na polski produkt!
 • Sięgnij po polski znak!
 • Wybierz i wesprzyj lokalne!

My – MILKE – chcemy wspierać polskie i lokalne, stąd bardzo się cieszymy na naszą wspólną akcję ze Stodołą. Wierzymy, że to piękne miejsce wypełni się gośćmi, a i my będziemy mogli podziękować naszym Klientom za zakupy w naszym sklepie. Wierzymy, że Zwycięzca Konkursu spędzi w Bieszczadach świetny czas i będzie szerzył ideę polskiego i lokalnego 🙂

Nie pozostaje nam nic innego – jak STARTUJEMY!

(Regulamin poniżej)

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „MILKE & BIESZCZADZKA STODOŁA”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „MILKE & BIESZCZADZKA STODOŁA” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowanie reklamacyjne (dalej: „Regulamin”).

2. Organizatorem Konkursu jest MILKE Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Pęclinie (05-462) przy ul. Gościniec 2, NIP: 5322077502 (w dalszej części Organizator).

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Z udziału w Konkursie można wycofać się w każdej chwili.

5. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu: na stronie internetowej Organizatora www.milke.se oraz w mediach społecznościowych Organizatora – Facebook MILKE pod adresem: https://www.facebook.com/milkegroup/, zwanym dalej „Fanpage”

6. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.milke.se

§2. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs obejmuje okres: od 01 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. do godz. 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 01.09.2020r. 
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia określonych wyżej terminów.

§3. Przedmiot konkursu oraz warunki wzięcia udziału w konkursie

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wysłała prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób opisany w Regulaminie (zwana dalej: „Uczestnikiem”).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy MILKE Inwestycje Sp. z o.o., jak również pracownicy Bieszczadzkiej Stodoły oraz członkowie ich rodzin (tj. zstępni, wstępni, małżonkowie i powinowaci w tym samym stopniu, rodzeństwo oraz jego zstępni, wstępni).

4. Przedmiotem konkursu jest dokonanie zakupu produktów firmy MILKE w sklepie internetowym www.milke.se, w miesiącu sierpień 2020 (zaksięgowana wpłata w dniach 01.08.2020r. – 31.08.2020r.) oraz napisanie komentarza pod postem konkursowym w okresie trwania konkursu – na Fanpage MILKE, odpowiadającego na pytanie: „Dlaczego warto wspierać polskie i lokalne firmy?”.

5. Wśród prawidłowych zgłoszeń Komisja Konkursowa dokonana wyboru najciekawszej odpowiedzi na konkursowe pytanie. Najwyżej cenione będą odpowiedzi, w których autorzy wykażą się interesującym podejściem do zadanego tematu.

6. Każdy Uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko raz.

7. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

8. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są w przypadku otrzymania nagrody – udostępnienie danych niezbędnych do jej wydania.

9. Warunkiem udziału w konkursie jest: działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni:

– dbać by konkurs nie zawierał treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, nie naruszał praw osób trzecich, jak również nie przedstawiał lub nie opisywał sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

– działać osobiście, a nie przez osoby trzecie lub wykorzystując różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta na portalu Facebook do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

– nie podejmować działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić tym osobom przewagę nad innymi Uczestnikami.

10. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich, są obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące z uwagi m.in. na płeć, rasę, religię, niepełnosprawność, lub posiadają charakter pornograficzny.

11. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie profili i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

12. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.

§4. Komisja Konkursowa

1. Nad przebiegiem Konkursu, będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:

– weryfikacja, czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,

– wyłonienie zwycięzcy Konkursu i zapewnienie przyznania nagrody,

– zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz przyznania nagrody zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

– właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Zwycięzcy Konkursu,

– udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,

– podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na profilu https://www.facebook.com/milkegroup/ oraz na stronie www.milke.se w dniu 01.09.2020r., do godziny 23.59.

4. O wygranej w Konkursie Uczestnik – Zwycięzca zostanie powiadomiony w poście konkursowym oraz zostanie przesłana do niego wiadomość prywatna z portalu Facebook.

5. Ogłoszenie wyników będzie obejmowało publikację imienia i nazwiska Uczestnika – Zwycięzcy (lub stosowanej przez niego nazwy profilu w serwisie Facebook) na Fanpage wraz z publikacją udzielonej przez niego odpowiedzi na pytanie konkursowe.

6. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w Konkursie.

7. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne.

8. Komisja Konkursowa ma prawo do niepodawania uzasadnienia swoich werdyktów.

§5. Nagrody

1. Uczestnikowi – Zwycięzcy zostanie przyznana następująca nagroda (zwana dalej: „Nagroda”):

Voucher na pobyt w Bieszczadzkiej Stodole w Ustrzykach Dolnych. Obejmuje on dwa noclegi dla 2 osób dorosłych, do wykorzystania w terminie od 01-30.11.2020 r., po ustaleniu z Właścicielami obiektu, bez wyżywienia.

2. Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę, powinien zgłosić się po odbiór Nagrody do Organizatora poprzez wysłanie prywatnej wiadomości do Organizatora w serwisie Facebook z tego samego profilu, z którego nadesłana została odpowiedź konkursowa, nie później niż w terminie 72 godzin od momentu ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage. W tym terminie Uczestnik powinien podać Organizatorowi w prywatnej wiadomości swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także adres korespondencyjny do wysyłki nagrody. Niepodanie tych danych w terminie 72 godzin od momentu ogłoszenia wyników Konkursu albo podanie danych niepełnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych skutkuje utratą prawa Uczestnika do Nagrody.

3. Wymagana ilość zgłoszeń konkursowych, do rozstrzygnięcia konkursu to minimum 7 komentarzy.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnej ilości zgłoszeń konkursowych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody.

4. Nagroda nie podlega obrotowi handlowemu. Nagroda nie może być przekazywa innym osobom odpłatnie lub nieodpłatnie. Prawo do wykorzystania Nagrody mają tylko Uczestnicy, którym przyznano Nagrody, chyba że Organizator wyrazi zgodę na przekazanie wybranej osobie Nagrody.

5. Uczestnik – Zwycięzca nie jest uprawniony do zamiany Nagrody na inną nagrodę.

6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.

§6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców tylko na potrzeby wysyłki nagród. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska. Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora – nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres, w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.

2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: MILKE Inwestycje Sp. z o.o., ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin, z dopiskiem: Konkurs.

§7. Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać listem na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny) oraz powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.

4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia zakończenia z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

5. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

7. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z uczestnictwem Uczestników w konkursie, w tym za naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez naruszenia podstawowych zasad Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie praw do odwołania lub zamknięcia Konkursu bez podania przyczyny.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych materiałów w całości lub we fragmentach po rozstrzygnięciu Konkursu.

11. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

13. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu, jak również regulaminu serwisu Facebook.