OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – KONSUMENCI

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS) mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez MILKE INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730901, NIP: 5322077502, REGON: 380164879, kapitał zakładowy 51.200,00 zł, zwaną w dalszej części MILKE, których przedmiotem są produkty objęte działalnością MILKE (dalej: „Towar” lub „Towary”), zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość z osobami fizycznymi będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej: „Klient”).
 2. Aktualny dokument OWS jest powszechnie dostępny na stronie internetowej MILKE: https://milke.se/, oraz w siedzibie MILKE – MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Częstochowska 41, 05-480 Karczew.
 3. Strony mogą w treści Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności inaczej uregulować kwestie, o których mowa w OWS. W razie sprzeczności zawartej w takiej formie Umowy z OWS rozstrzygające są postanowienia Umowy.
 4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Towarów, Klient powinien zapoznać się z niniejszymi OWS. Złożenie zamówienia na wskazany adres e-mail lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego OWS.

§2. Definicje

 1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej składająca zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@milke.se, których przedmiotem są oferowane przez MILKE Towary lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległości.
 3. Opis Towaru (Opis) – opis produktu obejmujący w szczególności jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy użytkowe, w szczególności wyświetlany na stronie Serwisu bądź udostępniony Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail.
 4. Potwierdzenie – informacja zwrotna, którą Klient otrzymuje w odpowiedzi na przesłane zamówienie, zawierające potwierdzenie wskazanych w zamówieniu lub ustalonych w drodze negocjacji warunków zamówienia. 
 5. Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem https://milke.se/sklep/.
 6. Towar – produkt (rzecz ruchoma) oferowany przez MILKE do sprzedaży.
 7. Umowa – umowa sprzedaży lub dostawy zawarta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem, a MILKE zawierająca szczegółowe dane dotyczące nabytych Towarów. 
 8. Ogólne Warunki Sprzedaży – niniejszy dokument stanowiący integralną część Umowy, regulujący wzajemne prawa i obowiązki MILKE i Klienta.

§3. Zawarcie Umowy

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje udzielane przez MILKE, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób lub podmiotów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. 
 2. Zawarcie Umowy następuje w oparciu o złożone przez Klienta zamówienie, zaś do jej zawarcia dochodzi w wyniku jego potwierdzenia przez MILKE. 
 3. Klient składając zamówienie zobowiązany jest podać co najmniej następujące dane:
  a. zamawiane Towary i ich ilość, przykładowo poprzez podanie nazwy, kodów produktów lub linki
  b. numer telefonu
  c. adres e-mail
  d. wybrany sposób dostawy
  e. wybrany sposób płatności 
  f. adres dostawy, jeżeli Klient nie wybiera opcji odbioru osobistego
  g. dane do faktury imiennej
 4. W odpowiedzi MILKE wysyła do Klienta potwierdzenie treści proponowanej umowy (dalej: „Potwierdzenie”), zawierające w szczególności:
  a. podsumowanie zamówienia, w tym podanie ceny netto i brutto Towarów
  b. termin realizacji zamówienia
  c. koszt dostawy
  d. termin i warunki płatności
  e. Ogólne Warunki Sprzedaży
  f. formularz odstąpienia od Umowy
 5. MILKE przesyła Potwierdzenie w ciągu 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem, iż dla zamówień złożonych w soboty, niedziele oraz dni świąteczne dni tych nie uwzględnia się przy obliczaniu powyższego terminu. 
 6. Jeżeli Klient nie otrzyma Potwierdzenia w terminie wskazanym w ust.5 powyżej, zamówienie uważa się za nieprzyjęte, a Umowa nie zostaje zawarta. 
 7. MILKE ma prawo uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty części ceny należnej z tytułu zamówienia przez Klienta (zaliczki), w szczególności jeśli do wykonania Umowy niezbędne jest podjęcie czynności przygotowawczych, przykładowo w postaci zaopatrzenia w surowce i materiały.
 8. MILKE zastrzega po swojej stronie możliwość weryfikacji danych podanych przez Klienta za pomocą prawnie dostępnych środków. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane budzą wątpliwość co do ich prawdziwości lub poprawności, MILKE jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia oraz wystąpienia do Klienta za pośrednictwem drogi elektronicznej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości. Jeżeli zaistniałe wątpliwości nie zostaną usunięte, MILKE jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji bądź odstąpienia od realizacji zamówienia ze skutkiem natychmiastowym.
 9. MILKE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych.
 10. Umowa sprzedaży pomiędzy MILKE, a Klientem zostaje zawarta z chwilą przekazania Klientowi Potwierdzenia.
 11. Wszelkie ustalenia, w szczególności ustne bądź telefoniczne, jak również ich zmiany i uzupełnienia, bądź odwołanie dostawy, wymagają dla swojej ważności potwierdzenia w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną i potwierdzenia z drugiej strony. 

§4. Cena, regulowanie płatności, dostawa

 1. Ceny Towarów prezentowane przez MILKE są cenami brutto, tj. uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT). Cena nie uwzględnia kosztów dostawy, ubezpieczenia, ceł itp. 
 2. Klient ma możliwość uiszczenia należności z tytułu zawartej Umowy poprzez:
  a. płatność przelewem na rachunek bankowy MILKE:

  Milke Inwestycje Sp. z. o o.

  PKO Bank Polski
  60 1020 1127 0000 1502 0317 6690
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta wraz z numerem Potwierdzenia.

  b. gotówką w przypadku odbioru osobistego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji pomiędzy MILKE, a Klientem, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, nie przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.
 3. Faktury dokumentujące sprzedaż oraz ewentualne ich korekty Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w procesie składania Zamówienia adres e-mail.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zmianami. Powyższy zapis nie wyłącza uprawnienia Klienta do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej, o ile zgłosi takie żądanie poprzez przesłanie MILKE stosownego oświadczenia na adres e-mail: biuro@milke.se lub korespondencyjny: ul. Częstochowska 41, 05-480 Karczew.
 5. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że MILKE oraz Klient postanowią inaczej.
 6. O fakcie przekazania Towaru przewoźnikowi Klient powiadamiany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść wiadomości e-mail obejmuje w szczególności dane przewoźnika.
 7. Dostawa Towarów winna nastąpić w terminie do 60 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez MILKE. Podany termin jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie w szczególności z przyczyn niezależnych od MILKE (nieterminowa dostawa Towaru przez dostawców MILKE, nieprzewidywane zakłócenia i szkody transportowe, itp.), o czym MILKE powiadomi Klienta wskazując jednocześnie nowy termin wykonania Umowy.
 8. Klient zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki pod kątem stanu oraz ilości towaru w chwili jej odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych i/lub braków ilościowych Towaru, Klient zobowiązany jest do odpowiedniego udokumentowania takich rozbieżności w obecności przedstawiciela przewoźnika. Reklamacje z tytułu uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki i/lub niekompletności Towaru wraz z ewentualnym protokołem szkody oraz dokumentacją fotograficzną należy kierować na adres: biuro@milke.se w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim powoduje utratę uprawnień Klienta do zgłaszania uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu lub braków ilościowych Towaru. MILKE udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mail) w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
 9. Koszty transportu obciążają Klienta, z zastrzeżeniem, że MILKE przysługuje prawo wyboru przewoźnika, za pośrednictwem którego Towary zostaną wysłane. Klient jest informowany o dostępnych sposobach dostawy oraz ich kosztach.
 10. Na życzenie Klienta Towary na czas transportu mogą zostać objęte ubezpieczeniem, którego koszty ponosi Klient.
 11. Z chwilą przekazania Towarów przewoźnikowi, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta.
 12. W razie opóźnienia w wydaniu/odbiorze Towarów na żądanie Klienta lub z przyczyn leżących po jego stronie trwającego powyżej 7 dni kalendarzowych, MILKE przysługuje zwrot kosztów ich przechowywania, w wysokości 5 % ich ceny netto za każdy rozpoczęty tydzień przechowania. W razie konieczności przekazania Towarów na przechowanie podmiotowi zewnętrznemu, MILKE przysługuje od Klienta zwrot pełnych kosztów przechowania.

§5. Postępowanie reklamacyjne 

 1. MILKE odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru/Usługi na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego (art. 556 – 576).
 2. MILKE jest zwolnione z odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeśli, jeśli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
 3. Klient nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna. 
 4. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@milke.se lub w formie pisemnej listowej na adres: MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o. z ul. Częstochowska 41, 05-480 Karczew, z dopiskiem „reklamacja”.
 5. Treść reklamacji winna co najmniej zawierać:
  a. dane Klienta
  b. numer Potwierdzenia
  c. opis wady Towaru/Usługi
  d. wskazania żądanego sposobu załatwienia sprawy
  e. danych kontaktowych składającego reklamację

  Powyższe wymogi są jedynie zaleceniami nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednakże ich spełnienie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MILKE.
 6. Dołączenie dowodu zakupu towaru do reklamacji usprawni proces rozpatrywania zgłoszenia.
 7. Jeżeli zawarte w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, MILKE zwróci się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 8. MILKE udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mail) w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
 9. MILKE informuje o możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. przed sądem polubownym. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów oraz wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Konsumentowi przysługuje także możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§6. Odstąpienie

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej z MILKE na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Klienta.
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie MILKE oświadczenia, z którego jednoznacznie wynika decyzja Klienta o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres: MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o. z ul. Częstochowska 41, 05-480 Karczew, z dopiskiem „odstąpienie” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@milke.se.
 4. MILKE niezwłocznie przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia, o którym mowa niniejszym paragrafie.
 5. Klient jest zobowiązany do odesłania MILKE Towaru nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia przez MILKE oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 7. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez MILKE oświadczenia Klientao odstąpieniu od Umowy. MILKE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili faktycznego otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrot dokonanych przez Klienta płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), w szczególności:
  a. od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. od umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§7. Ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych jest MILKE.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności gospodarczej, adres dostawy, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, informacje o złożonych zamówieniach i dokonanych płatnościach, numer rachunku bankowego, dane zawarte w treści korespondencji prowadzonej pomiędzy Klientem, a Administratorem.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwia w szczególności potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 
 4. Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej przetwarzane są w celu i na podstawie:
  a. zawarcia Umowy oraz jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c. realizacji uprawnień Klienta związanych z prawem do odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d. obsługi korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  f. obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  g. oceny interesów na podstawie uzasadnionego interesu MILKE polegającego na analizie ogólnych preferencji Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane do przetwarzania podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia towarów lub korespondencji; podmiotom świadczącym usługi płatnicze; podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, świadczącym usługi na rzecz MILKE; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

§8. Postanowienia końcowe 

 1. Do czasu pełnej zapłaty ceny Towary pozostają własnością MILKE.
 2. Za miejsce spełnienia świadczeń wynikających z zawartej Umowy uznaje się siedzibę MILKE.
 3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z zamówienia, Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez MILKE kosztów jego realizacji. 
 4. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień zawartych w OWS okaże się nieważne, nie wpływa to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień OWS. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w OWS oraz zawartej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.01.2022 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować MILKE o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, MILKE prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy MILKE zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MILKE), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MILKE zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności MILKE dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem środków. MILKE może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia MILKE dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupioną rzecz należy odesłać lub przekazać MILKE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował MILKE o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone między innymi w przypadku:

 1. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Umowy, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Umowy, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY