WARUNKI GWARANCJI

 • Producent/Sprzedawca odpowiada w stosunku do Odbiorcy z tytułu rękojmi tylko w przypadku, gdy ten jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 • Odbiorca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od momentu odebrania przesyłki sprawdzić zamówiony towar pod względem ilościowym i jakościowym. Po tym czasie uwzględniane będą wyłącznie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie.
 • Gwarancja nie obejmuje i nie uznaje za wady uszkodzeń i defektów spowodowanych nieprawidłowym: przechowywaniem, montażem, transportem, eksploatacją, użyciem niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
 • Gwarancja nie obejmuje i nie uznaje za wady różnic wielkościowych (mieszących się w podanej normie) i kolorystycznych a także pęcherzy i innych cech typowych dla betonu, o których mowa jest w Karcie Produktu.
 • Uprawnienia gwarancyjne obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie w przypadku całkowitego zastosowania się do zaleceń producenta opisanych w Karcie Produktu dołączonej do opakowania.
 • Nie podlegają reklamacji płyty, które zostały zamontowane, docięte na wymiar albo w inny sposób dopasowane do miejsca montażu w sposób trwały.
 • Producent w żadnej sytuacji nie będzie odpowiadał za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego ze sztuką budowlaną montażu oraz spowodowane montażem w sposób uniemożliwiający demontaż bez uszkodzenia innych elementów.
 • Wysokość roszczeń z tytułu gwarancji nie może przewyższać wartości towaru podlegającego reklamacji.
 • W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej opakowania albo niezgodności ilościowej w stosunku do zamówienia, klient ma obowiązek dopełnienia formalności wobec firmy transportowej, takich jak spisanie protokołu na druku przewoźnika i wykonanie dokumentacji fotograficznej w obecności kuriera. Klient powinien niezwłocznie poinformować Producenta o zaistnieniu takiej sytuacji oraz przesłać komplet dokumentów dotyczących zdarzenia pod rygorem utraty uznania reklamacji.
 • Odpowiedzialność Sprzedającego w zakresie reklamacji wygasa jeżeli towar został przez Nabywcę przetworzony lub uszkodzony ponad to co zostało udokumentowane w protokole.
 • W wypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia przyczyn powstania wady produktu, zostanie sporządzona ekspertyza techniczna.
 • Do czasu rozpatrzenia reklamacji Nabywca jest zobowiązany do zabezpieczenia i przechowywania towaru w sposób należyty, uniemożliwiający powstanie uszkodzeń, przebarwień itp.
 • Podjęcie przez Sprzedającego trybu reklamacyjnego nie zwalnia Nabywcy z obowiązku uiszczenia pozostałej części należności za zamówiony towar. Brak takiej wpłaty może spowodować wstrzymanie procedury reklamacyjnej. Czas rozpatrzenia i ewentualnej realizacji reklamacji może się wydłużyć o czas zwłoki w płatności zaległej kwoty.