ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy www.milke.se (zwany dalej “MILKE”) jest skierowany do wszystkich, którzy chcą nabyć płytki, kafle, płyty z betonu architektonicznego, płytki z gipsu czy chemię budowlaną, a także wiele innych.

2. Sklep prowadzi MILKE Inwestycje Sp. z o. o.

3. Dane adresowe:
MILKE Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Gościniec 2
05-462 Pęclin
KRS: 0000730901
NIP: 5322077502
REGON: 380164879

4. Sklep MILKE działa na terenie Polski (wysyłka ograniczona jest do obszaru Polski), a umowy sprzedaży zawierane są tylko w języku polskim (tzn. oferta, zamówienie i potwierdzenie zamówienia zapisywane są tylko po polsku). Sklep MILKE nie wyklucza sprzedaży oferowanych produktów podmiotom zagranicznym lub dostawy takich produktów poza granice Polski, jednakże takie zamówienia realizowane będą na podstawie odrębnych umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem biura sprzedaży pod adresem biuro@milke.se.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji zamówienia, jak również stanowi o zapoznaniu się przez nabywcę z wszelkimi kartami technicznymi produktów, instrukcjami montażu, warunkami gwarancji oraz wszelkimi innymi dokumentami dostępnymi na stronie www.milke.se.

6. Wszystkie ceny podane w sklepie MILKE są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które to koszty będą każdorazowo wskazywane drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia ze strony www.milke.se. Prezentowane w sklepie MILKE ceny mogą różnić się od cen tych produktów stosowanych w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej.

7. Czas realizacji dostaw produktów w sklepie MILKE jest czasem orientacyjnym. Po złożeniu każdego zamówienia sklep MILKE prześle nabywcy drogą elektroniczną potwierdzenie jego złożenia wraz z określeniem kosztów i terminu dostawy.

8. MILKE zastrzega sobie prawo do:
– zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,
– wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
– przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla osób, korzystających z warunków danej promocji.

9. Prezentowane na stronie MILKE zdjęcia mają charakter poglądowy. Ze względu na technikę wyświetlania rzeczywisty wygląd produktów, a w szczególności kolorystyka, może różnić się od produktów pokazywanych na zdjęciach.

10. Rzeczywiste wymiary produktów mogą nieznacznie różnić się od podanych na rysunkach technicznych. Zaleca się przygotowanie miejsc montażowych po zakupie towaru i sprawdzeniu wymiaru rzeczywistego.

PRZESYŁKA

11. MILKE oferuje następujące możliwości wyboru przesyłki:
– Kurier / Firma spedycyjna
– Odbiór osobisty

12. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty za zamówienie, z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz po otrzymaniu wiadomości drogą mailową lub telefoniczną o treści “Zamówienie jest gotowe do odbioru”.
Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w siedzibie MILKE na ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin, po uprzednim ustaleniu dnia i godziny.

13. Osobisty odbiór towaru jest możliwy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości z informacją, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Po tym czasie nieodebrane zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone uprzednio środki zwrócone na konto wpłacającego.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

14. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu MILKE mogą zostać opłacone za pośrednictwem operatora płatności PayU lub tradycyjnego przelewu bankowego. Sklep MILKE nie oferuje możliwości wysłania towarów za pobraniem.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

15. Sklep MILKE nadaje przysyłkę w terminie wskazanym w informacji o potwierdzeniu zamówienia, pod warunkiem otrzymania zapłaty ceny oraz kosztów przesyłki tam wskazanych.

16. Płatności za zamówienie należy dokonać do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o potwierdzeniu zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.

17. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji ilościowej zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w ilości dostarczonych produktów względem złożonego zamówienia, kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego udokumentowania takich braków w obecności przedstawiciela przewoźnika. W przypadku nieujawnienia takich braków ilościowych w chwili odbioru przesyłki domniemywa się, że zawartość przesyłki jest zgodna ze złożonym zamówieniem. Wszelkie reklamacje jakościowe zamówionych produktów powinny być składane w dniu odbioru przesyłki.

18. W przypadku uznania przez MILKE, w następstwie złożonej reklamacji, iż dostarczone produkty są wadliwe, kupujący uprawniony jest do żądania obniżenia ceny (udzielani rabatu) – w przypadku wady nieistotnej lub do wymiany produktów na wolne od wad. W przypadku obiektywnej niemożliwości wymiany produktów na wolne od wad kupujący uprawniony jest do odstąpienia od umowy oraz do żądania zwrotu zapłaconej ceny.

19. MILKE każdą reklamacje rozpatruje indywidualnie.

20. Dodanie produktu do koszyka nie rezerwuje go. Aby skutecznie złożyć zamówienie, konieczne jest potwierdzenie zamówienia przez sklep MILKE oraz zapłata za towar.

21. Na żądanie sklep MILKE wystawia kupującemu fakturę VAT. Potrzebę otrzymania faktury należy zaznaczyć w toku składania zamówienia na stronie www.milke.se wypełniając odpowiedni formularz.

UMOWY ZAWIERANE Z KONSUMENTAMI

22. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa – przy wykorzystaniu sklepu MILKE – bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentom w wypadkach:
a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w którym konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

23. Do zwracanego produktu należy załączyć oryginał otrzymanego dowodu zakupu lub faktury, a także pisemne oświadczenie o rezygnacji.

24. Produkt, w stosunku do którego kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinien zostać odesłany na adres MILKE. W ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego produktu, MILKE zobowiązany jest przekazać kwotę stanowiącą cenę zakupu (bądź sumę cen) zwracanego produktu (produktów) w tym koszty dostarczenia rzeczy w formie takiej jakiej użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot kosztów dostarczenia rzeczy nie dotyczy sytuacji, w której konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy, w tej sytuacji zwrotowi podlega równowartość najtańszego kosztu dostawy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

25. Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy. MILKE przetwarza dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym dla wykonania zawartej przy pomocy sklepu MILKE umowy sprzedaży. MILKE jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.).

26. MILKE może przetwarzać następujące dane osobowe kupującego niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży lub dostawy między nimi:
a) nazwisko i imiona kupującego;
b) adres do doręczeń;
c) adresy elektroniczne kupującego;
d) numer telefonu kupującego;

27. Wskazanie danych wymienionych w pkt. 26 jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Sprzedający informuje Kupującego, iż:
a) istnieje możliwość korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b) stosuje środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

28. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klienta znajdują się na stronie www.milke.se poświęconej polityce prywatności.

POZOSTAŁE

29. Jeżeli w czasie jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w MILKE nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

30. Umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu MILKE podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory pomiędzy kupującym, a MILKE wynikające z zawartej umowy sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby MILKE, z wyłączeniem umów zawieranych z konsumentami.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

Aktualizacja 01.01.2020