REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW W SERWISIE MILKE.SE

§1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis Internetowy działający pod adresem: https://milke.se/sklep (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Pęclinie przy ul. Gościniec 2, poczta: 05-462 Pęclin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730901, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 5.000 zł, posługującej się numerami NIP: 5322077502, REGON: 380164879, zwaną w dalszej części Regulaminu e-usług – MILKE.
 2. Dane teleadresowe MILKE umożliwiające Usługobiorcy kontakt z MILKE są następujące:
  a. adres do korespondencji: ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin;
  b. adres poczty elektronicznej: biuro@milke.se;
  c. numer telefonu: +48 577 507 300, +48 22 180 00 29
 3. Niniejszy Regulamin e-usług określa zasady:
  a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez MILKE, za pośrednictwem strony internetowej milke.se;
  b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez MILKE, w tym (i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się MILKE i (ii) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  d. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
 5. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§2. Definicje

Użyte w dalszej części Regulaminu zwroty należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Cena – cena brutto Towaru/Usługi umieszczona obok informacji o Towarze/Usłudze, tj. uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT), wyrażona w złotych polskich. Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy;
 2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
 4. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z MILKE w oparciu o złożone Zamówienie umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Konto – Indywidualnie przypisane Usługobiorcy konto zawierające zbiór informacji przypisanych do indywidualnie przypisanego adresu e-mail Usługobiorcy, dotyczących jego aktywności w Serwisie, do których Usługobiorca uzyskuje dostęp po wpisaniu adresu e-mail (loginu) i samodzielnie zdefiniowanego przez Usługobiorcę hasła;
 6. Koszty Dostawy – opłaty ponoszone przez Kupującego z tytułu dostarczenia Towaru;
 7. MILKE – MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą w Pęclinie przy ul. Gościniec 2, poczta: 05-462 Pęclin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730901, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 5.000 zł, posługującej się numerami NIP: 5322077502, REGON: 380164879;
 8. Opis Towaru (Opis) – wyświetlany na stronie Serwisu opis produktu obejmujący w szczególności jego zdjęcie, cenę, dostępność, cechy użytkowe, a w przypadku Usług przedmiot i zakres świadczonej usługi projektowej;
 9. Opis Pakietu (Pakiet) – wyświetlany na stronie Serwisu opis przedmiotu i zakresu Usługi, a także niezbędnych materiałów, danych i informacji, których udostępnienie przez Klienta jest niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi; Usługa może być świadczona w wersji Basic, Standard oraz Premium;
 10. Projekt – indywidualnie opracowany przez MILKE w ramach świadczonej Usługi projekt elewacji obiektu budowlanego, przygotowany zgodnie z wytycznymi Klienta, jego preferencjami oraz udostępnionymi przez niego materiałami. Zakres Projektu determinuje wybrana przez Klienta wersja Pakietu;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego: milke.se;
 12. Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod nazwą domeny głównej: milke.se,
 13. Towar – produkt (rzecz ruchoma) oferowany przez MILKE do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;
 14. Umowa – umowa sprzedaży Towaru/umowa świadczenia Usługi, zawarta za pośrednictwem Serwisu, w oparciu o treść Zamówienia;
 15. Usługa – usługa projektowa oferowana przez MILKE do nabycia za pośrednictwem Serwisu i świadczona za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 16. Usługobiorca – każda osoba przeglądająca treści zamieszczone w Serwisie, w tym także Klient;
 17. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta, którego przedmiotem jest Towar/Usługa.

§3. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a. posiadanie aktywnego adresu e-mail;
  b. dostęp do urządzenia posiadającego aktywne połączenie internetowe (komputer, laptop, smartphone);
  c. przeglądarka internetowa: zgodna z HTLM5, przykładowo Chrome, Microsoft Egde w aktualnej wersji.
 2. MILKE informuje, iż w związku z prowadzoną za pośrednictwem Serwisu działalnością, z wykorzystaniem oprogramowania i rozwiązań technologicznych (techniki kryptograficzne), zapewniających bezpieczeństwo, poufność i nienaruszalność przekazywanych danych, świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  a. zawieranie umów dotyczących prezentowanych w Serwisie Towarów/Usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
  b. założenie i utrzymanie konta Usługobiorcy założonego w Serwisie;
  c. wysyłanie wiadomości do Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy.
 3. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 2 powyżej jest nieodpłatne, odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu w oparciu o złożone przez Klienta Zamówienie.
 4. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną MILKE oraz występującymi ryzykami, w szczególności ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych, MILKE zaleca stosowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. Niewskazane są także działania polegające na udostępnianiu danych umożliwiających dostęp do zarejestrowanego w Serwisie konta osobom trzecim bądź przechowywania takich danych w miejscach łatwo dostępnych.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

§4. Konto

 1. Założenie Konta jest możliwe w dowolnym momencie wybranym przez Klienta, w szczególności zarówno na etapie składania Zamówienia poprzez wybór odpowiedniej opcji poprzez okno dialogowe lub odesłanie, jak również poprzez wypełnienie formularza rejestracji udostępnianego w Serwisie w zakładce „Zarejestruj się”.
 2. Założenie Konta wymaga:
  a. zaakceptowania przez Usługobiorcę Regulaminu e-usług poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w oknie dialogowym Serwisu;
  b. Zaakceptowania przez Usługobiorcę Polityki Prywatności poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w oknie dialogowym Serwisu;
  c. wypełnienia formularza rejestracyjnego obejmującego następujące dane:
  – imię i nazwisko;
  – adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy);
  – adres poczty elektronicznej;
  – telefon kontaktowy;
  d. zdefiniowania przez Usługobiorcę indywidualnego hasła dostępu do Konta.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu woli założenia Konta w Serwisie, Usługobiorca otrzyma na wskazany w toku rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą zarejestrowanie Konta. Skuteczne założenie Konta może być warunkowane kliknięciem przez Usługobiorcę w otrzymanego linku aktywacyjnego.
 4. Dostęp do Konta jest możliwy po wpisaniu w odpowiednich polach Serwisu zdefiniowanych przez Usługobiorcę w toku procesu rejestracji: adresu e-mail oraz hasła.
 5. Usługobiorca w dowolnym momencie może zrezygnować z posiadania Konta poprzez przesłanie stosownego oświadczenia MILKE na adres e-mail: biuro@milke.se lub korespondencyjny: ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin lub poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Serwisie.

§5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługobiorca winien zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Serwisu i usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@milke.se. Treść zawiadomienia winna zawierać co najmniej: informację o rodzaju i dacie wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych składającego. MILKE udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w formie wiadomości e-mail lub innej wskazanej przez Usługobiorcę w treści zawiadomienia.
 2. MILKE uprzedza o możliwości ograniczenia bądź całkowitego wyłączenia dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu w okresie prowadzenia przez MILKE prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych.

§6. Ogólne warunki Umów

 1.  Złożenie Zamówienia
  1) Złożenie Zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu wymaga uzupełnienia wszystkich pól formularza określonych jako obowiązkowe, a także na dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  2) Zamówienie może zostać złożone przez Klienta poprzez:
  a. założone przez Klienta w Serwisie Konto;
  b. jednorazowe wypełnienie formularza zamówienia bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie.
  3) MILKE zastrzega możliwość ograniczenia opcji składania Zamówień na wybrane Towary/Usługi wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów, co zostanie wyraźnie wskazane w toku składnia Zamówienia.
  4) W celu złożenia Zamówienia Klient winien dodać wybrane Towary/Usługi do elektronicznego koszyka w Serwisie, a następnie kliknąć pole „Realizacja Transakcji” oraz wypełnić niezbędne dane w formularzu zamówienia. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy (w przypadku Towarów), sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  5) Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient posiada możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu).
  6) Do złożenia Zamówienia konieczna jest akceptacja aktualnie obowiązujących warunków umów dotyczących wybranych przez Klienta Towarów/Usług poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w oknie dialogowym. Dodanie Towaru/Usługi do koszyka nie jest równoznaczne z rezerwacją tego produktu.
  7) MILKE niezwłocznie potwierdza przyjęcie prawidłowo złożonego Zamówienia poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta stosownej informacji.
  8) MILKE zastrzega po swojej stronie możliwość weryfikacji danych podanych przez Klienta za pomocą prawnie dostępnych środków. W przypadku, gdy podane przez Klienta dane budzą wątpliwość co do ich prawdziwości lub poprawności, MILKE jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia oraz wystąpienia do Klienta za pośrednictwem drogi elektronicznej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości. Jeżeli zaistniałe wątpliwości nie zostaną usunięte, MILKE jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji bądź odstąpienia od realizacji Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym.
  9) MILKE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych.
 1. Zasady płatności
  1) Klient ma możliwość uiszczenia należności z tytułu złożonego Zamówienia poprzez:
  a. płatność online poprzez operatora (np. PayU lub podobny) – dostępne aktualnie sposoby płatności określone są na stronie Serwisu w zakładce informacyjnej dotyczącej metod płatności,
  b. płatność przelewem na rachunek bankowy MILKE:

Milke Inwestycje Sp. z. o o.
ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin
Bank PKO BP 60 1020 1127 0000 1502 0317 6690
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta wraz z numerem Zamówienia.

2) Nieuiszczenie należności z tytułu złożonego Zamówienia w przeciągu 3 Dni Roboczych od dnia jego złożenia, powoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres e-mail.
3) Faktury dokumentujące sprzedaż oraz ewentualne ich korekty Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w procesie składania Zamówienia lub podczas rejestracji konta adres e-mail.
4) Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zmianami. Powyższy zapis nie wyłącza uprawnienia Klienta do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej, o ile zgłosi takie żądanie poprzez przesłanie MILKE stosownego oświadczenia na adres e-mail: biuro@milke.se lub korespondencyjny: Gościniec 2, 05-462 Pęclin.

 1. Reklamacje
  1) MILKE odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru/Usługi na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego (art. 556 – 576) w stosunku do:
  a. Konsumenta;
  b. osoby fizycznej zawierającej z MILKE umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia za wady jest wyłączona w stosunku do Kupujących, którzy zawarli ze MILKE umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2) Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@milke.se lub w formie pisemnej listowej na adres: MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o. z ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin,, z dopiskiem „reklamacja”.
  3) Treść reklamacji winna co najmniej zawierać:
  a. dane Klienta;
  b. numer Zamówienia;
  c. opis wady Towaru/Usługi;
  d. wskazania żądanego sposobu załatwienia sprawy;
  e. danych kontaktowych składającego reklamację.
  Powyższe wymogi są jedynie zaleceniami nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednakże ich spełnienie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MILKE.
  4) Dołączenie dowodu zakupu towaru do reklamacji usprawni proces rozpatrywania zgłoszenia.
  5) Jeżeli zawarte w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, MILKE zwróci się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  6) MILKE udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mail) w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
  7) MILKE informuje o możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. przed sądem polubownym. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów oraz wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Konsumentowi przysługuje także możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Odstąpienie od umowy
  1) Konsument może odstąpić od umowy zawartej z MILKE na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia:
  a. odbioru Towaru przez Konsumenta;
  b. zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Usługa.
  2) Od dnia 01.01.2021 r. uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przysługuje także osobie fizycznej zawierającej z MILKE na odległość umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałe zapisy §6 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  3) Do zachowania terminu wystarczy złożenie MILKE oświadczenia, z którego jednoznacznie wynika decyzja Klienta o odstąpieniu od umowy.
  4) Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres: MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o. z ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin, z dopiskiem „odstąpienie” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@milke.se.
  5) MILKE niezwłocznie przesyła Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia, o którym mowa niniejszym paragrafie.
  6) Konsument jest zobowiązany do odesłania MILKE Towaru nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia przez MILKE oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  7) Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.
  8) Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez MILKE oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. MILKE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili faktycznego otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9) Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
  10) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), w szczególności:
  a. od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d. od umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  11) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§7. Dodatkowe warunki dotyczące sprzedaży Towarów

 1. Zawarcie umowy

W celu zawarcia Umowy obejmującej sprzedaż Towarów Klient winien złożyć Zamówienie w sposób opisany w §6 ust. 1 pkt. 1 lit. a lub lit. b powyżej, a samo zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia prawidłowo złożonego Zamówienia, zawierającego następujące informacje: nr Zamówienia, data złożenia Zamówienia, przedmiot Zamówienia, Cena łączna Towarów wraz z Kosztami Dostawy, Koszty Dostawy, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury.

 1. Metody i terminy dostawy
  1) Klient ma możliwość wyboru następujących form dostawy:
  a. Przesyłka kurierska/transport spedycyjny,
  b. Odbiór osobisty.
  2) Koszty Dostawy są prezentowane w toku procesu składania Zamówienia i ponosi je Klient, chyba że MILKE oraz Klient postanowią inaczej. Koszty Dostawy są także prezentowane na stronach Serwisu.
  3) Wysokość Kosztów Dostawy uzależniona jest od wielkości Zamówienia oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  4) Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że MILKE oraz Klient postanowią inaczej.
  5) Dostawa Towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez MILKE przewoźnikiem. MILKE zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźnika w każdym momencie, w tym także po zawarciu umowy z Klientem. Zmiana przewoźnika po zawarciu umowy nie skutkuje po stronie Klienta wzrostem Kosztów Dostawy.
  6) O fakcie przekazania Towaru przewoźnikowi Klient powiadamiany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść wiadomości e-mail obejmuje w szczególności dane przewoźnika.
  7) Dostawa Towarów winna nastąpić w terminie do 60 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. Podany termin jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie w szczególności z przyczyn niezależnych od MILKE. Wydłużenie terminu dostawy nie rodzi po stronie Klienta uprawnień do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.
  8) Klient zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki pod kątem stanu oraz ilości towaru w chwili jej odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych i/lub braków ilościowych Towaru, Klient zobowiązany jest do odpowiedniego udokumentowania takich rozbieżności w obecności przedstawiciela przewoźnika. Reklamacje z tytułu uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki i/lub niekompletności Towaru wraz z ewentualnym protokołem szkody oraz dokumentacją fotograficzną należy kierować na adres: biuro@milke.se w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odbioru Towaru. MILKE udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mail) w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
  9) Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty za Zamówienie, z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz po otrzymaniu wiadomości drogą mailową lub telefoniczną o treści “Zamówienie jest gotowe do odbioru”. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie w siedzibie MILKE pod adresem: ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin, po uprzednim ustaleniu dnia i godziny odbioru.
  10) Osobisty odbiór towaru jest możliwy w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości z informacją, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Po tym czasie nieodebrane Zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone uprzednio środki zwrócone na konto Klienta.

§8. Dodatkowe warunki dotyczące świadczenia Usług

 1. Zawarcie Umowy
  1) Usługa jest dedykowana wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
  2) W celu zawarcia Umowy świadczenia Usług Klient winien złożyć Zamówienie w sposób opisany w §6 ust. 1 pkt. 1 lit. a powyżej, a samo zawarcie Umowy świadczenia Usług następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia prawidłowo złożonego Zamówienia, zawierającego następujące informacje: nr Zamówienia, data złożenia Zamówienia, przedmiot Zamówienia, opis Pakietu, Cena łączna Usługi, sposób płatności, dane do faktury.
  3) W toku składania Zamówienia Konsument może – poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w postaci odpowiedniego okna dialogowego – wyrazić zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższa zgoda jest dobrowolna, a jej wyrażenie oznacza, iż po spełnieniu świadczenia (Usługi) przez MILKE Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  4) Integralną część Umowy stanowią dane dotyczące wybranej przez Klienta wersji Pakietu, prezentowane w chwili złożenia Zamówienia w Serwisie.
 2. Terminy wykonania Usługi
  1) Czas wykonania Usługi uzależniony jest od Pakietu objętego Zamówieniem i wynosi:
  a. dla Pakietu w wersji Basic – do 7 Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia jej wykonywania;
  b. dla Pakietu w wersji Standard – do 21 Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia jej wykonywania;
  c. dla Pakietu w wersji Premium – do 35 Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia jej wykonywania.
  2) Rozpoczęcie wykonywania Usługi nastąpi nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych i nie później niż po upływie 17 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia, z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia wykonywania Usługi uzależniony jest potwierdzenia zaksięgowania dokonanej przez Klienta wpłaty oraz podania przez Klienta minimalnych danych i informacji umożliwiających wykonanie Usługi i może ulec przesunięciu w przypadku nieziszczenia się powyższych przesłanek. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest Usługa, termin wykonania usługi rozpoczyna swój bieg w następnym dniu roboczym po złożeniu takiego oświadczenia.
 3. Zasady i etapy wykonywania Usługi
  1) W okresie poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania Usługi Klient może zostać poproszony o udostępnienie materiałów, danych i informacji szczegółowo wskazanych w Pakiecie oraz przedstawienie przez Klienta swoich sugestii i oczekiwań. Podjęcie powyższych czynności nie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez Klienta dodatkowych opłat.
  2) Usługa jest wykonywana przez MILKE w trzech etapach:
  a. Etap I – opracowanie i zaprezentowanie wstępnej koncepcji prac na dwóch wybranych przez Klienta, stykających się ścianach w ilości: 1 (jedna) dla Pakietu w wersji Basic, 2 (dwie) dla pozostałych wersji Pakietów;
  b. Etap II – uwzględnienie zgłoszonych przez Klienta sugestii oraz przesłanie przez MILKE zmodyfikowanego projektu: 2D dla Pakietu w wersji Basic oraz 3D dla Pakietów w wersji Standard i Premium;
  c. Etap III – uwzględnienie zgłoszonych przez Klienta sugestii oraz przesłanie przez MILKE finalnego projektu: 2D dla Pakietu w wersji Basic oraz 3D dla Pakietów w wersji Standard i Premium.
  3) Klient współdziała z MILKE w wykonywaniu Usługi w następującym zakresie:
  a. udostępnienie materiałów, danych i informacji szczegółowo wskazanych w Pakiecie;
  b. dla Pakietów w wersji Standard oraz Premium – wybór kierunku prac projektowych poprzez wskazanie jednej z przedstawionych przez MILKE koncepcji;
  c. aktywny udział w akceptowaniu przedstawionych przez MILKE efektów prac Etapu I i Etapu II oraz zgłaszaniu do nich sugestii. Przedmiot sugestii nie może obejmować zmiany wykorzystanych materiałów, układu projektowanych elementów na elewacji, przyjętego kierunku prac projektowych.
  4) Brak dokonania wyboru kierunku prac, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt. 3 lit. b powyżej w terminie 2 dni roboczych skutkuje wydłużeniem terminu wykonania Usługi o czas równy czasowi oczekiwania na decyzję Klienta.
  5) Brak uwag ze strony Klienta w terminie 2 dni roboczych po zakończeniu etapów I i II jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta realizacji danego etapu prac bez zastrzeżeń.
  6) MILKE zastrzega, że specyfikacja zamówionych materiałów jest orientacyjna. Projekty mają charakter indywidualny oraz sporządzane są na podstawie zindywidualizowanych wymogów i życzeń Klienta.
  7) Klient otrzymuje projekt, według złożonego i opłaconego Zamówienia, w formie pliku JPG/PDF, przesłanego na podany przez Klienta adres e-mail.
  8) MILKE zastrzega, że Projekt i jego wizualizacje są jedynie zdjęciami poglądowymi i ideowymi, a specyfikacja materiałowa jest jedynie propozycją możliwości ich użycia. W konsekwencji MILKE nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Projektu do celów zakładanych przez Klienta.
  9) MILKE zastrzega, że nie wykonuje dokumentacji technicznych, pomiarów, nie rozrysowuje detali.
 4. Licencja
  1) Projekty przygotowane w serwisie www.milke.se są utworami w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (U.2021.1062 t.j.).
  2) MILKE udziela Klientowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej w celach niekomercyjnych na korzystanie z Projektu na następujących polach eksploatacji:
  a. trwałego lub czasowego utrwalania i/lub zwielokrotniania Projektu wszelkimi znanymi w chwili zawarcia niniejszej umowy technikami i za pomocą jakichkolwiek środków, a w szczególności metodą: drukarską, cyfrową, optyczną, zapisu magnetycznego, reprograficzną, w ramach pamięci komputera (w tym serwera) oraz sieci multimedialnych (m.in. Internet), na każdym znanym nośniku, w tym: papierze, nośniku optycznym, magnetycznym, cyfrowym (m.in. płyty CD, DVD, inne nośniki danych cyfrowych), włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  b. rozpowszechniania Projektu przez jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnienie Projektu (lecz bez możliwości jego dalszego kopiowania przez osoby trzecie) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności za pomocą sieci Internet);
  3) Przez cele niekomercyjne należy rozumieć wykorzystanie Projektu na własny użytek Klienta, nieukierunkowany na uzyskanie zysku w postaci wynagrodzenia pieniężnego bądź na realizację komercyjnych celów marketingowych lub reklamowych. Klient nie jest uprawniony w szczególności do dalszej odsprzedaży Projektu, jego najmu lub użyczenia podmiotom trzecim, oraz do wykorzystywania Projektu w celach zarobkowych;
  4) Przekazując fotografie w trakcie realizacji zamówienia Klient udziela MILKE nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdjęć na następujących polach eksploatacji:
  a. trwałego lub czasowego utrwalania i/lub zwielokrotniania Projektu wszelkimi znanymi w chwili zawarcia niniejszej umowy technikami i za pomocą jakichkolwiek środków, a w szczególności metodą: drukarską, cyfrową, optyczną, zapisu magnetycznego, reprograficzną, w ramach pamięci komputera (w tym serwera) oraz sieci multimedialnych (m.in. Internet), na każdym znanym nośniku, w tym: papierze, nośniku optycznym, magnetycznym, cyfrowym (m.in. płyty CD, DVD, inne nośniki danych cyfrowych), włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  b. rozpowszechniania Projektu przez jego publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz publiczne udostępnienie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności za pomocą sieci Internet).
  5) Klient oświadcza, iż:
  a. udostępnione MILKE fotografie nie będą obciążone prawami osób trzecich oraz nie będą naruszać praw autorskich innych twórców,
  b. udostępnione MILKE fotografie zawierające dane osobowe, wizerunek oraz inne informacje dotyczące osób trzecich, zostały wykonane oraz udostępnione za zgodą osób, które dotyczą
  – a w przypadku naruszenia tych praw – Klient zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność w zakresie skierowanych względem MILKE roszczeń odszkodowawczych.
  6) W wypadkach naruszenia przez jedną stronę postanowień udzielonej licencji, druga strona będzie mogła wypowiedzieć niniejszą umowę. Wypowiedzenie należy poprzedzić wyznaczeniem stronie naruszającej terminu, nie krótszego niż 7 dni, na usunięcie skutków naruszenia i zaprzestanie dalszych naruszeń.
  7) W przypadku unieważnienia lub wygaśnięcia licencji, strona, która dopuściła się naruszenia jest obowiązana niezwłocznie zaniechać dalszego korzystania z utworu, a także usunąć je oraz wszelkie ich kopie z urządzeń końcowych.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Cen prezentowanych w Serwisie, zamieszczanie informacji o nowych Towarach/Usługach, przeprowadzenie i odwołanie akcji promocyjnych na stronach Serwisu, bądź wprowadzenia w nich zmian, nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wpływa na warunki Umów zawartych przed dokonaniem ww. zmian.
 2. Informacje handlowe zawarte w ramach Serwisu są zaproszeniem do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę MILKE. Postanowienie to nie dotyczy Umów, których stroną jest Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca z MILKE umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. MILKE zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych powodów, do których w szczególności należeć będzie: konieczność dostosowania do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Serwisu, konieczność dostosowania do wydanych przez organy państwowe decyzji administracyjnych; wprowadzenie nowych funkcjonalności konta lub poprawa bezpieczeństwa świadczonych usług, zmiany sposobów płatności.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania na stronie Serwisu. O każdej zmianie Regulaminu Klient, który założył i posiada w Serwisie Konto, zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do konta adres. Klient nieakceptujący wprowadzonych zmian może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia e-mail, wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług w zakresie prowadzenia Konta przesyłając MILKE stosowne oświadczenie na adres e-mail: biuro@milke.se lub korespondencyjny: ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na postawie Regulaminu obowiązującego w dacie składania Zamówienia.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY