OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – NABYWCY/PRZEDSIĘBIORCY

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez MILKE INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730901, NIP: 5322077502, REGON: 380164879, kapitał zakładowy 51.200,00 zł, zwaną w dalszej części MILKE, których przedmiotem są produkty objęte działalnością MILKE (dalej: „Produkt” lub „Produkty”), zawieranych z kontrahentami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej: „Nabywca”).
 2. Aktualny dokument OWS jest powszechnie dostępny na stronie internetowej MILKE: https://milke.se/, oraz w siedzibie MILKE – MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Częstochowska 41, 05-480 Karczew.
 3. OWS stanowią integralną część każdej umowy i każdego zamówienia, zawieranych przez MILKE z Nabywcą. Nabywca, poprzez złożenie Zamówienia potwierdza, że zapoznał się i akceptuje OWS.
 4. W przypadku sprzeczności OWS z niektórymi postanowieniami zawartej przez Strony umowy, postanowienia umowy sprzeczne z niniejszymi OWS mają zastosowanie.

§2. Zawarcie umowy

 1. Nabywca składa drogą mailową lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość zamówienie, określające co najmniej rodzaj (tj. nazwę i numer katalogowy) i ilość zamawianych Produktów, nazwę, adres i dane kontaktowe Nabywcy, a także preferowany termin i sposób dostawy lub odbioru Produktów (dalej: „Zamówienie”). MILKE dopuszcza także składanie zamówień drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia jego Zamówienia do realizacji, w drodze wiadomości e-mail (dalej: „Potwierdzenie”). W razie obowiązku wpłaty zaliczki bądź ustanowienia zabezpieczenia, o których mowa w pkt. III, ust. 5, zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez MILKE zaliczki bądź ustanowienia zabezpieczenia.
 3. W razie złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, wiążące są dane dotyczące Zamówienia znajdujące się w Potwierdzeniu przesłanym przez MILKE. Jeżeli są one niezgodne ze złożonym Zamówieniem, Nabywca ma obowiązek skorygować je w drodze wiadomości e-mail w ciągu 1 dnia roboczego od przesłania Potwierdzenia, pod rygorem uznania, że nie zgłasza zastrzeżeń do potwierdzonego Zamówienia.
 4. Jeżeli MILKE nie może przyjąć Zamówienia, lub przyjęcie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem modyfikacji jego treści, MILKE zawiadamia o tym Nabywcę w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia wskazując nowe warunki wykonania Zamówienia. Brak uwag ze strony Nabywcy w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny z odstąpieniem przez Nabywcę od Zamówienia i MILKE nie pozostaje nim jakkolwiek związana.
 5. Brak Potwierdzenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Zamówienia jest równoznaczny z odmową jego wykonania.
 6. Powyższe postanowienia mają odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy.

§3. Warunki płatności

 1. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty MILKE ceny (dalej: „Cena”) za Produkty zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia faktury cennikiem, wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Podana cena nie obejmuje w szczególności opłat publicznoprawnych, które MILKE obowiązana jest ponieść lub pobrać od Nabywcy w związku z umową. Do Ceny mogą zostać doliczone również koszty dostawy Produktów. Ostateczna Cena, a także koszty dostawy (jeśli nie są w niej uwzględniane), ustalane są w przesłanym Potwierdzeniu lub w drodze indywidualnych negocjacji Stron.
 2. Zapłata Ceny i innych należności na rzecz MILKE, m.in. kosztów dostawy, powinna nastąpić w sposób i w terminie określonych w umowie lub na fakturze VAT, przelewem na rachunek bankowy MILKE.
 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego MILKE.
 4. Nabywca wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych.
 5. Nabywca może zostać zobowiązany do ustanowienia wskazanego przez MILKE zabezpieczenia lub wpłacenia zaliczki na poczet Ceny w wysokości co najmniej 50% Ceny, chyba że Strony ustalą inną jej wysokość. Wykonanie ww. zobowiązań stanowić będzie warunek przyjęcia danego Zamówienia. W razie braku ich wykonania we wskazanym terminie, MILKE nie będzie zobowiązana do żadnego świadczenia, zachowując jednak roszczenie o naprawienie szkody, w tym wyrównanie dotychczas poniesionych kosztów. Wpłacona przez Nabywcę zaliczka zostanie zaliczona na poczet Ceny.
 6. Cena, inne należności m.in. koszty dostawy, a także kwota zaliczki, określone są i płatne w złotych polskich.
 7. Jeżeli Nabywca opóźni się z zapłatą Ceny i innych należności, m.in. kosztów dostawy, w tym zapłaty Ceny za Produkty już dostarczone, o ponad 7 dni (słownie: siedem) dni, MILKE uprawniona będzie bez dodatkowego wezwania wstrzymać realizację innych potwierdzonych Zamówień Nabywcy, których termin realizacji odpowiednio wydłuża się o czas aż do dokonania pełnej zapłaty. W przypadku zaś opóźnienia przekraczającego 21 dni MILKE przysługuje, bez wcześniejszego dodatkowego wezwania, prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej i zaspokojenia się z uiszczonej zaliczki bądź udzielonego zabezpieczenia, a w pozostałym zakresie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 8. MILKE zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie Ceny Produktu, na które MILKE nie miało wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, wzrost cen surowców, wzrost kosztów pracy i in. wpływające na wzrost kosztów wytworzenia Produktów. Brak sprzeciwu ze strony Nabywcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Ceny jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Nabywcę nowych warunków cenowych Zamówienia. W przypadku sprzeciwu ze strony Nabywcy, MILKE jest uprawnione do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprzeciwu.
 9. Do czasu pełnej zapłaty Ceny Produkty pozostają własnością MILKE.

§4. Warunki dostawy

 1. Dostawa następuje w sposób ustalony w Potwierdzeniu, zgodnie ze wskazaniem dokonanym przez Nabywcę w Zamówieniu, z zastrzeżeniem, w razie braku wskazania przez Nabywcę, MILKE przysługuje prawo wyboru przewoźnika, za pośrednictwem którego Produkty zostaną wysłane zgodnie z regułą Ex Works (Incoterms 2020) z magazynu MILKE.
 2. MILKE dopuszcza następujące sposoby dostawy: wysyłka Produktów do Nabywcy, odbiór osobisty w siedzibie MILKE bądź wydanie Produktu wskazanemu przewoźnikowi/ kurierowi, z którym Nabywca zawarł w tym celu odrębną umowę.
 3. W razie wysyłki Produktów do Nabywcy, są one wysyłane na jego ryzyko, koszt dostawy może zaś zostać uwzględniony w Cenie bądź stanowić dodatkową należność na rzecz MILKE o czym Nabywca zostanie poinformowany w Potwierdzeniu.
 4. W Potwierdzeniu określa się orientacyjny termin dostawy Produktów. MILKE dołoży najwyższej staranności, by termin ten został dotrzymany, z uwzględnieniem ust. 7 poniżej.
 5. Termin dostawy rozpoczyna bieg w momencie otrzymania przez Nabywcę Potwierdzenia bądź – w razie zobowiązania Nabywcy – od wpłaty zaliczki lub ustanowienia na rzecz MILKE wymaganego zabezpieczenia.
 6. Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli w ustalonej dacie MILKE zgłosi gotowość do wydania Produktów w swojej siedzibie bądź przekaże Produkt do wysyłki wybranemu przewoźnikowi.
 7. MILKE nie odpowiada za przekroczenie terminu dostawy, gdy jego przyczyną będą okoliczności od niej niezależne, w tym siła wyższa (zgodnie z definicją, określoną w pkt VIII. 1), wina Nabywcy lub innej osoby trzeciej – w tym w szczególności przewoźnika. Termin dostawy ulega wtedy wydłużeniu o czas trwania danej okoliczności.
 8. W razie wyraźnej odmowy odbioru Produktów bądź opóźnienia w odbiorze Produktów przez Nabywcę lub wskazanego przez niego przewoźnika, ponad 7 dni od upływu terminu odbioru, MILKE uprawniona jest do odstąpienia od Umowy bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego oraz zatrzymania otrzymanej zaliczki bądź zaspokojenia się z udzielonego zabezpieczenia. W pozostałym zakresie przysługuje jej prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
 9. W razie opóźnienia w wydaniu/odbiorze Produktów na żądanie Nabywcy lub z przyczyn leżących po jego stronie, MILKE przysługuje zwrot kosztów ich przechowywania, w wysokości 5 % ich Ceny netto za każdy rozpoczęty tydzień przechowania. W razie konieczności przekazania Produktów na przechowanie podmiotowi zewnętrznemu, MILKE przysługuje od Nabywcy zwrot pełnych kosztów przechowania.

§5. Przejście korzyści i ciężarów

 1. Z chwilą wydania Produktów na Nabywcę przechodzą korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 2. W razie wysyłki Produktów bądź ich wydania przewoźnikowi wskazanemu przez Nabywcę, za chwilę wydania Produktów uważa się chwilę powierzenia ich pierwszemu przewoźnikowi. W razie osobistego odbioru przez Nabywcę za chwilę wydania uważa się dzień tego odbioru bądź dzień zgłoszenia przez MILKE gotowości do wydania Produktów, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 3. W razie opóźnienia w wydaniu Produktów, za które MILKE nie ponosi odpowiedzialności, korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Nabywcę z dniem zgłoszenia gotowości MILKE do wydania Produktów, bądź z dniem planowanego terminu dostawy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
 4. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia zgodności Produktu z umową w chwili jego odbioru. Kontrola może być przeprowadzona także przez upoważnionego przedstawiciela Nabywcy. O stwierdzonych wadach lub niezgodnościach zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru Produktów, powiadomić MILKE, pisemnie lub w drodze mailowej, na adres: biuro@milke.se. 

§6. Obowiązki nabywcy

 1. Nabywca po zawarciu umowy z MILKE nie ma prawa odstąpienia od niej poza przypadkami przewidzianymi w niniejszych OWS lub na podstawie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku jednostronnego rozwiązania umowy lub jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Nabywcę, pokryje on MILKE wszelkie szkody z tego wynikłe, bez ograniczeń, także co do wysokości.
 3. Nabywca nie nabywa jakichkolwiek praw własności przemysłowej lub praw autorskich poprzez i w związku z nabyciem lub dostarczeniem Produktów, w tym jakichkolwiek praw do utworów prawa autorskiego, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, know-how związanych z Produktami.
 4. Nabywca zobowiązuje się traktować jako tajemnice handlowe oraz zachować poufność w odniesieniu do wszelkich informacji handlowych oraz informacji technicznych, dotyczących MILKE, uzyskanych w ramach współpracy handlowej, chyba że takie informacje są lub staną się ogólnodostępne bez winy Nabywcy. W szczególności plany, rysunki oraz dokumentacja techniczna przekazana Nabywcy stanowią własność MILKE i Nabywca nie jest uprawniony do ich używania, kopiowania lub powielania, a także udostępniania.

§7. Warunki gwarancji

Warunki gwarancji udzielanej przez MILKE na sprzedane Produkty regulują Warunki Gwarancji, powszechnie dostępne na stronie internetowej pod adresem https://milke.se/warunki-gwarancji/ oraz w siedzibie MILKE: MILKE INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Częstochowska 41, 05-480 Karczew.

§8. Odpowiedzialność MILKE, siła wyższa

 1. Wystąpienie siły wyższej, okoliczności nadzwyczajnych, na które Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu i których nie mogą przewidzieć w chwili zawierania umowy, a które nadmiernie utrudniają wywiązanie się ze zobowiązań lub powodują, że ich wykonanie groziłoby rażącą stratą, a także zdarzeń, które w poważny sposób utrudniają lub uniemożliwiają dotrzymanie terminu realizacji umowy, w szczególności takich jak wystąpienie blokad, strajków, sporów zbiorowych, pożaru, zamieszek, ataków terroryzmu, klęsk żywiołowych, konfliktu zbrojnego, stanu wojennego, zmiany prawa bądź jego interpretacji, awarii, problemów z dostawą energii elektrycznej, – zwalnia MILKE z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy oraz niniejszych OWS.
 2. W razie wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 zmianie ulega termin wykonania umowy (termin dostawy), co najmniej o czas trwania danej przeszkody.
 3. Strony zobowiązane są informować się drogą pisemną lub mailową o zaistnieniu wskazanych okoliczności, w ciągu 7 dni od ich wystąpienia bądź niezwłocznie, gdy tylko będzie to możliwe, oraz wskazać rodzaj danej przeszkody, przewidywany czas jej trwania i nowy termin wykonania umowy.
 4. W przypadku, gdy okoliczności wskazane w ust. 1 powodują, że wykonanie zobowiązań umownych stało się niemożliwe lub gdy okoliczności te występują przez okres dłuższy niż 60 dni, każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji nie uważa się, że MILKE nie wykonała lub nienależycie wykonała swoje zobowiązanie, a Nabywcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania lub innych świadczeń.
 5. MILKE z tytułu umów zawieranych z Nabywcą ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę rzeczywistą wyrządzoną z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ze strony MILKE albo upoważnionych osób działających w jej imieniu i ograniczoną do ceny netto za sprzedane Produkty, z którymi to związane jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wyklucza się odpowiedzialność MILKE z tytułu utraconych korzyści i innych szkód pośrednich. W opisanym zakresie wyłączona zostaje również możliwość dochodzenia odszkodowania tytułem czynów niedozwolonych.

§9. Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory pozostające w związku z wykonywaniem umowy podlegają rozstrzygnięciu przez rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny dla siedziby MILKE.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i niniejszych OWS znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest MILKE INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000730901, NIP: 5322077502, REGON: 380164879, kapitał zakładowy 51.200,00 zł.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Nabywców, ich współpracowników, pracowników, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, reprezentantów: imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres wykonywania działalności gospodarczej, adresy korespondencyjne, adres dostawy, numer NIP, REGON, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego.
 3. Podanie w toku składania Zamówienia powyżej określonych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celu zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych uniemożliwia w szczególności przyjęcie Zamówienia bądź wykonanie umowy.
 4. Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej przetwarzane są w celu i na podstawie:
  a. zawarcia umowy oraz wykonania Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b. rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c. obsługi Nabywcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  e. obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  f. oceny interesów na podstawie uzasadnionego interesu MILKE polegającego na weryfikacji informacji podanych przez Nabywcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych jej dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do przetwarzania podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia towarów lub korespondencji; podmiotom świadczącym usługi płatnicze; podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, świadczącym usługi na rzecz MILKE; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Nabywca, poprzez złożenie Zamówienia potwierdza, iż:
  a. zapoznał się z klauzulą informacyjną zawartą w pkt. OWS;
  b. zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane osobowe przekazuje MILKE w związku ze złożonym Zamówieniem.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej z MILKE umowy na osobę trzecią bez zgody MILKE wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień. W takim wypadku zamiast nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ustne oświadczenia przedstawicieli MILKE są wiążące tylko w przypadku potwierdzenia ich na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Materiały reklamowe, cenniki, ogłoszenia oraz inne dokumenty, a także wszelkie inne oświadczenia MILKE, składne przed zawarciem umowy, mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią elementów umowy nie określają praw i obowiązków Stron umowy.
 5. W razie sporządzenia niniejszych OWS lub umowy w języku polskim i obcym, językiem autentycznym jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy wersją polskojęzyczną i obcojęzyczną, wiążące są postanowienia w języku polskim.
 6. MILKE ma prawo wprowadzania zmian do niniejszych OWS. O zmianach każdorazowo poinformuje Nabywcę, a ich aktualna wersja zostanie opublikowana na stronie internetowej: https://milke.se/ oraz udostępniona w siedzibie MILKE.
 7. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.01.2022 r.