Jeżeli interesuje Cię świat designu…
Jeżeli chcesz podejrzeć co ma do zaproponowania 700 nowoczesnych i oryginalnych marek z całego świata…
Jeżeli miałbyś ochotę zobaczyć na żywo produkty z szerokiego spektrum: od mebli, przez dekoracje, po elementy wykończenia wnętrz…

 • Zapraszamy Cię do udziału w naszym konkursie.
 • Zdobądź zaproszenie na zbliżające się wielkimi krokami WARSAW HOME EXPO.

ZASADY SĄ BARDZO PROSTE

Podziel się z nami w komentarzu swoim zdaniem – Dlaczego warto otaczać się pięknem?

Konkurs trwa od soboty 28 września do poniedziałku 30 września 2019.
Autorów najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy we wtorek 1 października 2019.

Liczymy na Was!
Powodzenia!

Kiedy odbywają się targi?
3-6 października 2019 roku. W dni biznesowe (03-04.10.2019) zapraszamy przedstawicieli branży, zaś w weekend (05-06.10.2019) wszystkich zainteresowanych – zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych. Targi trwają od 10.00 do 18.00.

Gdzie odbywają się targi?
Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, 114D Wolica.

Gdzie znaleźć stoisko MILKE / TEKT?
INTERIOR FINISH / WARSAW BUILD
Hala B — Stoisko B2.15; B1.18

REGULAMIN KONKURSU “ZDOBĄDŹ ZAPROSZENIE NA TARGI WARSAW HOME I POLAND DESIGN FESTIVAL 3-6.10.2019”

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie „ZDOBĄDŹ ZAPROSZENIE NA TARGI WARSAW HOME I POLAND DESIGN FESTIVAL 3-6.10.2019” (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowanie reklamacyjne (dalej: „Regulamin”).
 2. Organizatorem Konkursu jest MILKE Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Pęclinie (05-462) przy ul. Gościniec 2, NIP: 5322077502 (w dalszej części Organizator).
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na portalu Facebook – na profilu MILKE pod adresem: https://www.facebook.com/milkegroup/
 4. Wyniki Konkursu również zostaną opublikowane na powyższym profilu.

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs obejmuje okres od dnia 28 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. do godz. 23:59.

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”).
 3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
  1. zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,
  2. wykonanie Pracy Konkursowej według wskazówek zawartych w poniższym Regulaminie,
  3. udostępnienie danych niezbędnych do wydania nagród, w przypadku uzyskania Nagrody (imię, nazwisko, adres email),
  4. wyrażenie zgody na korzystanie z Pracy Konkursowej i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym w Regulaminie, w szczególności w celu realizacji Konkursu,
  5. działanie zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności Uczestnicy powinni:
   1. dbać by Praca Konkursowa nie zawierała treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich, jak również przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
   2. działać osobiście, a nie przez osoby trzecie lub wykorzystując różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta na portalu Facebook do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
   3. nie podejmować działań, które w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami mogłyby zapewnić tym osobom przewagę nad innymi Uczestnikami.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Profili i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest dobrowolne.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. Nad przebiegiem Konkursu, będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
  1. ocena nadesłanych Prac Konkursowych oraz weryfikacja, czy spełnione zostały wszelkie kryteria formalne i warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,
  2. wyłonienie zwycięzców Konkursu i zapewnienie przyznania nagród,
  3. zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  4. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych zwycięzców Konkursu,
  5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Konkursową na profilu https://www.facebook.com/milkegroup/ pod postem konkursowym. Dodatkowo Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej za pomocą portalu Facebook.

PRACA KONKURSOWA

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest kreatywna odpowiedź na pytanie: Napisz w komentarzu – Dlaczego warto otaczać się pięknem?
 2. Aby zakwalifikować się do Konkursu uczestnik powinien zamieścić odpowiedź konkursową w komentarzu pod wpisem konkursowym, opublikowanym na profilu https://www.facebook.com/milkegroup/, w dniach 28.09.2019-30.09.2019 do godz. 23:59.
 3. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie Prace Konkursowe zamieszczone we właściwej lokalizacji.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W Konkursie zostanie wybranych 20 Zwycięzców.
 2. O przyznaniu nagrody Uczestnikowi decyduje Komisja konkursowa, na podstawie oceny kreatywności i oryginalności.
 3. Laureaci zostaną opublikowani na Facebooku w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, w komentarzach pod dodanymi zgłoszeniami konkursowymi.

NAGRODY

 1. Nagrodę w Konkursie stanowi wejściówka na TARGI WARSAW HOME I POLAND DESIGN FESTIVAL.
 2. Jeden Uczestnik może wygrać w całym Konkursie tylko jedną Nagrodę wskazaną w pkt. 1 powyżej.

WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureaci Nagród w Konkursie zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej w komentarzu pod postem lub za pośrednictwem wiadomości na Facebooku w ciągu max. 2 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, czyli do 02.10.2019r.
 2. Laureaci, na prośbę Organizatora, powinni podać w terminie do 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników, dane konieczne do wydania przez Organizatora nagrody w szczególności: imię i nazwisko i adres e-mail, pod który ma zostać wysłana nagroda. Dostarczenie nagród nastąpi przez Organizatora drogą elektroniczną.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani jej zamiany na inną Nagrodę.
 4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator ma prawo przekazać dane osobowe Zwycięzców tylko na potrzeby wysyłki nagród. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska. Zwycięzców Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora – nie dłużej niż przez okres: przeprowadzania Konkursu, okres w którym możliwe jest wniesienie nieprzedawnionych roszczeń, okres przetwarzania danych w związku z koniecznością wykonania obowiązków określonych ustawą. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w powyższym zakresie.
 2. Organizator będzie przetwarzał i przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wskazanych w pkt 1 wyżej jest dobrowolne, jednak konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. W okresie przetwarzania danych uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: MILKE, ul. Gościniec 2, 05-462 Pęclin, z dopiskiem: Konkurs.

REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu oraz przyznanych nagród można składać listem na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny) oraz powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia zakończenia z zastrzeżeniem, że jego postanowienia – w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
  5. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
  6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.